ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

สภาพทางสังคม

11-7-2554_13-50-48 11-7-2554_13-52-00 11-7-2554_13-54-13
การศึกษา
ในปัจจุบันเทศบาลปทุมรัตต์  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัด  จำนวน 4 แห่ง ซึ่งเทศบาลให้การสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน (นม) ส่วนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จำนวน 5 แห่ง

การศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีประจำท้องถิ่น  ซึ่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร  การจรรโลงรักษาขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน โดยการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในช่วงงานบุญทุกเดือน  โดยเทศบาลได้ดำเนินการจัดงานประเพณีที่สำคัญๆ คือ
- งานวันขึ้นปีใหม่
- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- งานประเพณีสงกรานต์
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
- อุดหนุนงานประเพณีบุญคูณลาน
- อุดหนุนงานประเพณีบุญผะเหวด ฯลฯ

การบริการด้านสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
1. โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง มีบุคลากร ดังนี้คือ
- แพทย์ 3 คน  อัตราส่วนต่อประชากร 2,303 คน
- ทันตแพทย์ 1 คน  อัตราส่วนต่อประชากร 6,911 คน
- เภสัชกร 2 คน
-พยาบาลวิชาชีพ 9 คน
-พยาบาลเทคนิค 21 คน
2. คลีนิคและสถานพยาบาล  จำนวน 3 แห่ง
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน 3 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบล ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการตามอำนาจหน้าที่  ส่วนการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เทศบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน  ตามสภาพ ความเป็นจริง ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน    โดยตั้งงบประมาณช่วยเหลือจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com