ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

สภาพทั่วไป

p01
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต

ครอบคลุมพื้นที่  2 ตำบล  ประกอบด้วย  11  หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบลบัวแดง   ประกอบด้วย  8 หมู่บ้าน
- บ้านบัวแดง  หมู่ 1
- บ้านจานเหนือ หมู่  3
- บ้านคุยแต้ หมู่  5
- บ้านคุยแต้ หมู่  5
- บ้านโนนรัง  หมู่  6
- บ้านหนองขาม หมู่  7
- บ้านตลาด  หมู่  9
- บ้านบัวแดง หมู่  11
- บ้านตลาด หมู่  12

ตำบลโนนสง่า ประกอบด้วย  3 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านดงช้าง หมู่ 1
- บ้านดงช้าง หมู่ 2
- บ้านดงช้าง หมู่ 9

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลบัวแดง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนสง่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพนสูง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอกล้ำ

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศ  โดยสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และมีหินลูกรังบ้างเป็นส่วนน้อย ไม่มีป่าไม้ จึงทำให้ขาดความชุ่มชื้น  มีแหล่งน้ำในเขตเทศบาลคือเกาะหนองบัวแดง  ซึ่งเทศบาลได้ปรับปรุงดูแลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ  1  แห่ง   คือ
            
สวนสาธารณะเกาะหนองบัวแดง   เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีเกาะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเทศบาลตำบลปทุมรัตต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่วไป ของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อน  และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้  3  ฤดู  คือ 
1. ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคม 
2. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงเดือนตุลาคม 
3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมกราคม 


75
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com