ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ พร้อสข. 9 ด้่านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง ม.2 ต.โนนสง่า PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   

krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

----------------------------------------------

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร  พร้อมลงท่อระบายน้ำ  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท  (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          1. ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  (สัญญาเดียว)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  460,000บาท  (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตัดสิทธิมิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดดูสถานที่  โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร  พร้อมลงท่อระบายน้ำ  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  ในวันที่  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น. ถึง  12.00  น.  โดยพร้อมกันที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์  ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนด้วยเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานฯ   จะนำมาอ้างให้พ้นจากความผิด ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ได้

- 2 -

          กำหนดยื่นซองสอบราคา  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับซอง กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ระหว่างวันที่  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น.และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  และในวันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2558 ตั้งแต่ เวลา10.00 นเป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ชั้น  2  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500  บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่ที่  9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  45190  ระหว่างวันที่  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ   หรือที่  www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0 – 4358 - 7122 ต่อ 104   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ วันที่  2 เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558

 

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง

เลขที่    11 / 2558

 

โครงการ   จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

ตามประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ลงวันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

 

--------------------------

 

ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลปทุมรัตต์"  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ   

 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

 

1.1 แบบรูปรายละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจ้าง 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

(1) หลักประกันซอง 

(2) หลักประกันสัญญา 

1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.7 บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้  นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

- 2 -

 

    2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและ
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง (สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  460,000บาท     (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 

    2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

    2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป้นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์เชื่อถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคา จะต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการและให้แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารเป็นนิติบุคคล 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นฝ่ายบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1) 

 (4) เอกสารต่างๆ 

(1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

(2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(3) สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ถ้ามี)

(4) สำเนาหนังสือลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ถ้ามี) 

 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา   ตามแบบข้อ 1.6(1) 

3.2 ส่วนที่ 2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น)

 

- 3 -

 

(3) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์   ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย  (รายการนี้ให้อยู่ในซองใบเสนอราคา) 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบในข้อ 1.6(2) 

4. การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ ตก เติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคา จะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ให้เริ่มทำงาน   ดังนี้ 

-  กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90   วัน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  11/ 2558 " โดยให้ผู้เสนอราคายื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  3  เดือน  สิงหาคม  ถึงวันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00  น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด  และในวันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

 

- 4 -

 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์เทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง อำเภอปทุมรัตต์ ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว   จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   พิจารณายกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลปทุมรัตต์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 3  แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่เปิดซองสอบราคาพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์เท่านั้น

5.3 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี

การผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับ (หรือบัญชีผู้ซื้อ) เอกสารสอบราคา

หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา หรือหลักฐานการส่งเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือทั้งหมด ในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง

ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

 

- 5 -

 

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลตำบลปทุมรัตต์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลตำบลปทุมรัตต์จะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และเทศบาลตำบลปทุมรัตต์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  พิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

                        6. การทำสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์    โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทำสัญญา หรือก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน  3  วันทำการ
 

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4(1)
 

6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
 

 

- 6 -

 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    -  ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน    -    วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    -  ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน    -    วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

    งวดสุดท้าย   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 694.4 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  10  เมตร  ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสง่า งบประมาณ 920,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 15 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ค่าปรับที่จะเรียกเอาตามสัญญานี้ สามารถเรียกเอาได้แม้จะไม่ได้บอกสงวนสิทธิไว้ในเวลารับชำระหนี้                                       

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 จะต้องรับประกันความ
ชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  -  เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การลงนามในสัญญาภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

10.2 เมื่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ  ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือนำของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรือ หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

 

- 7 -

 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์กำหนดดังระบุในข้อ 6  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์พิจารณาผู้เสนอราคารายถัดไป  และผู้เสนอราคาต่ำจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวท. และ ปวส.  หรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ…..…-………….ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
 

11.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างโยธา 

11.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง (ปวส.) 

12. การประชาสัมพันธ์ 

เมื่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) อย่างน้อย 1 ป้าย  โดยติดตั้งไว้  ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์กำหนด 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

   (นางพิชาดา ทำสุนา)

          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        2  กันยายน  2558

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาจำหน่าย หรือในการสอบราคาจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจ้างเหมา ในการสอบราคาจ้างเหมาของเทศบาลฯในคราวเดียวกัน

 

          การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล อีกรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ ในการสอบราคาจ้างเหมาในครั้งนี้

 

        (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยเป็นหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ ในการสอบราคาจ้างเหมาในครั้งนี้

 

        คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ  25  ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควร ประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด

 

        (3)  มีความสัมพันธ์ลักษณะไขว้กันระหว่าง  (1)  และ  (2)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรราการผู้จักการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ ในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้ หรืนัยกลับกัน

 

        การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1)  (2) และ (3)   ให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

 

        ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จักการ หุ้นส่วนผู้จำการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือห้างบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  หรือบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ  ในการสอบราคาคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณี

 

การขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นอย่างธรรม”  หมายความว่า  การที่เป็นผู้เสนอราคารายหนึ่ง  หรือหลายรายการกระทำอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อเทศบาลฯ  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้  หรือรับรองว่าจะให้ เรียก รับ หรือสมยอมกันรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือกำลังประทุษร้ายหรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับเทศบาลฯ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบเทศบาลฯ โดยมิชาเป็นไปทางประกอบธุรกิจปกติ

 

                                      ........................................................................

 

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:06
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com