ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศสอบราคาจ้างเหม่ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาวไหม พงศ์ศิลป์ บ้านตลาด หมู่ 9 ถึง ถนนไปบ้านคุยแต้ PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   

krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางสาวไหม  พงศ์ศิลป์  บ้านตลาด  หมู่ที่  9  ถึงถนนไปบ้านคุยแต้  หมู่ที่  5  งบประมาณ  1,100,000  บาท 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ

----------------------------------------------

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางสาวไหม  พงศ์ศิลป์  บ้านตลาด  หมู่ที่  9  ถึงถนนไปบ้านคุยแต้  หมู่ที่  5  งบประมาณ  1,100,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  (สัญญาเดียว)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ตัดสิทธิมิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางสาวไหม  พงศ์ศิลป์  บ้านตลาด  หมู่ที่  9  ถึงถนนไปบ้านคุยแต้  หมู่ที่  5  งบประมาณ  1,100,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ในวันที่  27  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยพร้อมกันที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์  ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนด้วยเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทน โดยถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานฯ   จะนำมาอ้างให้พ้นจากความผิด ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ได้

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญา  ถ้ายังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  และหากปรากฏว่างบประมาณไม่มี  หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ไม่ได้ทั้งสิ้น

- 2 -

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับซอง กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ระหว่างวันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  และในวันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  อำเภอปทุมรัตต์

ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่ที่  9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  45190  ระหว่างวันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  หรือที่  www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0 – 4358 - 7122 ต่อ 104   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ วันที่  21  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

เอกสารเพิ่มเติม

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:09
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com