ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และขยายถนน ต่อจากโครงการเดิม บ้านคุยแต้ PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   

krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  และขยายถนน  กว้าง  2  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  ต่อจากโครงการเดิม  บ้านนายศักดิ์  กาญจนศร  ถึงป่ายูคานายสมชาย  จักรแก้ว  งบประมาณ  337,900  บาท  (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 

----------------------------------------------

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  และขยายถนน  กว้าง  2  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  ต่อจากโครงการเดิม  บ้านนายศักดิ์  กาญจนศร  ถึงป่ายูคานายสมชาย  จักรแก้ว  งบประมาณ  337,900  บาท  (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  (สัญญาเดียว)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  168,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ตัดสิทธิมิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป้นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  และขยายถนน  กว้าง  2  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  ต่อจากโครงการเดิม  บ้านนายศักดิ์  กาญจนศร  ถึงป่ายูคานายสมชาย  จักรแก้ว  งบประมาณ  337,900  บาท  (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ในวันที่  16 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยพร้อมกันที่  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์  ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนด้วยเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทน โดย

- 2 -

ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานฯ   จะนำมาอ้างให้พ้นจากความผิด ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ได้

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญา  ถ้ายังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  และหากปรากฏว่างบประมาณไม่มี  หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับซอง กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ระหว่างวันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  และในวันที่  22  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2557  ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  อำเภอปทุมรัตต์

ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่ที่  9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  45190  ระหว่างวันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  หรือที่  www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0 – 4358 - 7122 ต่อ 104   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ วันที่  10  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2557

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:10
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com